Behandeling Bestuursrapportage 2023: belangrijkste punten van de ChristenUnie-SGP

pexels-mustafa-necati-oksuz-17139516.jpgvrijdag 16 juni 2023 22:11

Op 16 juni 2023 werd in Provinciale Staten de bestuursrapportage besproken. Onze fractie heeft bij de behandeling aandacht gevraagd voor een aantal thema’s. Het gaat om de volgende bijdrage:

“Geachte Staten, de bestuursrapportage geeft ons een goed beeld van de voortgang van de werkzaamheden. Het beeld uit de rapportage is verhelderend. Alleen door eerlijk en open te communiceren kunnen we het vertrouwen terugwinnen van de burger. De fractie van de ChristenUnie-SGP Brabant is hier warm voorstander van.

De opwarming en verdroging van de aarde is een hot issue. Vanaf half mei hebben we iedere dag stralend weer. Voor de één genieten. Voor de ander een zorg. Gaat het nog goed komen met onze wateraanpak nu deze te weinig voortgang boekt?

Water en bodem moeten immers sturend worden voor de ruimtelijke ontwikkeling. We lopen echter flink achter op onze ambities. De aanpak voor schoon oppervlaktewater loopt achter om over de totale verdrogingsaanpak nog maar niet te spreken.

De omslag van het snel afvoeren van water naar het bergen van water loopt achter. Onze boeren kunnen hierdoor straks niet meer sproeien. En de vennen staan droog. Wat gaat u eraan doen om dit te versnellen?

 Bij natuur hetzelfde beeld. Het Natuur Netwerk Brabant loopt achter, het natuurbeheer staat onder druk net als de diversiteitsaanpak. En de samenleving staat op slot. Vervolgens bezuinigen we ook nog op natuur. Hoe gaat u voorkomen dat onze Brabantse natuur niet nog verder achteruit gaat?

 Ook met energie gaat het mis. Ons net zit vol. De duurzaamheidsmaatregelen stagneren. Recent hebben we een voorbeeld hiervan gezien bij het zonnepark Budel. Wij vinden een extra investering in tijd en middelen essentieel. Wat gaat u doen?

 De ontwikkeling en het gebruik van ons OV stagneert. De kosten nemen toe en het lijkt erop dat de inwoners met de kleinste portemonnee de rekening betalen. Dit kan toch niet het geval zijn voorzitter? Geacht college bent u bereid om extra te investeren in het OV en de bereikbaarheid van kleine kernen?

 De verkeersveiligheid staat onder druk. Wilt u hierop ook investeren en zo ja, bent u bijvoorbeeld bereid om ook in Bladel de rondweg verkeersveilig te maken?

 Ten slotte voorzitter, 

Wij willen u vragen om het beleid m.b.t. de financiële beleidsbeslissingen te herzien. Leg het primaat t.a.v. begrotingsafwijkingen en investeringsbeslissingen met bijbehorende voorstellen weer terug bij Provinciale Staten. Het is immers aan ons om kaders te stellen en daarop zorgvuldig te kunnen controleren. Bent u dit met mij eens en bent u bereid dit te herzien zodat we verder kunnen werken aan een transparant en vertrouwenwekkend bestuur?"

 

Door het college is op een aantal punten positief gereageerd:

  • In de commissie Sturen en verantwoorden gaan we opnieuw nadenken over de regels van het begrotingsbeleid. Het is goed om bij het begin van deze nieuwe staten dit op te pakken.
  • Gedeputeerde Rooijakkers onderschreef het belang van meer prioriteit voor natuur en water. Er is werk aan de winkel. Dit gaat met nog meer energie opgepakt worden.
  • M.b.t. het OV bestaan er zorgen. We moeten nu eerst de aanbesteding van de concessie afwachten. Daarna kunnen we beslissen of het aanbod voldoende is. We zullen dit goed monitoren.
  • De N284 rondweg zal maximaal veilig worden gemaakt. Wel speelt ook hier het issue van stikstof. Verder overleg volgt.

« Terug