Begroting 2023 

Henk van Zelst.pngdinsdag 22 november 2022 11:32

“De onrechtvaardige rechter en de weduwe” in Lucas 18. Dat werd ons uitgangspunt voor de begrotingsonderhandelingen op 4 en 11 november 2022. Een weduwe die klaagde en bleef klagen. Ze zeurde niet, maar klaagde. Klagen doen we over dingen die ons aangrijpen, die pijn doen, dingen die we missen, waar geen recht aan wordt gedaan of waar onvoldoende aandacht voor is. Hebben wij in Brabant en in de Brabantse politiek oog genoeg voor de klagende kant van Brabant? Hebben wij als Brabants bestuur oog voor de mensen die in energiearmoede verkeren, voor de huisvesting van ouderen en starters op de woningmarkt, voor de boeren, zeker de gezinsbedrijven, voor gezondheid, welzijn en veiligheid van Brabanders?

In dit kader hebben we een tiental moties ingediend, om aandacht te vragen voor de “weduwen”, de kwetsbaren in ons mooie Brabant. We zijn dan ook verheugd te kunnen delen dat een van onze moties is aangenomen (#11). Tegelijkertijd blijft er werk aan de winkel. De ChristenUnie-SGP blijft zich inzetten voor een mooier en socialer Brabant, waarin wij oog hebben voor elkaar, waarin wij omzien naar elkaar en zeker naar de kwetsbaren in ons mooie Brabant.

ChristenUnie-SGP kiest voor brede welvaart
Uit de 11 ingediende moties kunt u opmaken dat wij voor brede welvaart kiezen. De provincie Noord-Brabant praat daar veel over, maar doet er uiteindelijk weinig mee. Wij zijn van mening dat er een steeds grotere tweedeling, of misschien wel veeldeling, plaatsvindt in de maatschappij. Wij hebben dan ook voorgesteld om in het komende jaar de kerntaken van de provincie nog eens onder de loep te nemen en daar, bijvoorbeeld, armoedebeleid aan toe te voegen, zodat er ook middelen beschikbaar komen om hier iets aan te doen. Tot op heden is “brede welvaart” nog een papieren tijger voor de provincie Noord-Brabant. Daar willen we de komende periode verandering in brengen.

Moties:

 1. Boeren in Brabant verdienen rust en duidelijkheid: schort de deadline van 1 januari 2024 op
  We hebben een motie ingediend die ervoor zou zorgen dat de boeren nu rust hebben totdat er meer duidelijkheid is omtrent het uitgeven van vergunningen. Een van de Statenleden merkte terecht op dat de onderbouwing die ons bracht tot de deadline van 1 januari 2024 is veranderd. Als de onderbouwing, oftewel de fundering, van de deadline is veranderd, lijkt het logisch om de deadline zelf ook te herzien. Toch is hier geen gehoor aan gegeven, tot onze verbazing. Helaas wil de meerderheid van de Provinciale Staten de deadline van 1 januari 2024 aanhouden. Deze meerderheid heeft goede moed (of hoogmoed?) dat het haalbaar is. Het imago van sommige politieke partijen, van de coalitie, lijkt belangrijker te zijn dan de beroerde situatie van de agrarische gezinnen. Ze willen nu geen gezichtsverlies lijden. We zijn teleurgesteld dat we de boeren geen rust kunnen bieden de komende tijd en dat de boeren toch het risico lopen om onnodig hoge kosten te maken. We zullen deze ontwikkelingen volgen en blijven opkomen voor het belang van de boer. 

  Het maximaal haalbare
  Het maximaal haalbare was om in te stemmen met een andere motie. Deze motie vraagt de Gedeputeerde Staten om met een plan te komen om op 16 december 2022 in de Provinciale Staten te bespreken. Dit plan moet aangeven hoe alle vergunningen die voor 1 april 2023 aangevraagd moeten worden wél inhoudelijk en juridisch correct behandeld of verleend kunnen worden, om de aanpassing van stallen voor 1 januari 2024 mogelijk te maken. Voor ChristenUnie-SGP had het een strategische overweging om deze motie te steunen. 

 2. Geef Brabantse boeren een toegankelijke statiegeldregeling voor faunaschade
  Een motie die we eerder hebben ingediend en opnieuw aan de man hebben gebracht gaat over faunaschade door o.a. ganzen. ChristenUnie-SGP heeft geconstateerd dat boeren steeds meer schade hebben door de groeiende ganzenpopulatie. In deze situatie kan een boer in aanmerking komen voor financiële vergoeding. Toch zien we dat de hoeveelheid schadeclaims van boeren niet in dezelfde mate is toegenomen als de hoeveelheid faunaschade. De ChristenUnie-SGP ziet een relatie tussen de huidige subsidieregeling met een hoge financiële drempel en de hoeveelheid schadeclaims. De randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële vergoeding zijn wat ons betreft te beperkend. We hebben aan de Gedeputeerde Staten gevraagd om met een statiegeldregeling te komen die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de provincie Gelderland. Bovendien willen we dat in de randvoorwaarden wordt opgenomen dat faunaschade buiten de ganzenrustgebieden ook voor vergoedingen in aanmerking komen. Helaas dacht de meerderheid daar anders over.

 3. Verhoog de veiligheid voor Brabanders op provinciale wegen en voorkom verkeerslachtoffers
  De ChristenUnie-SGP heeft overleg gehad met omwonenden van diverse provinciale wegen. In deze gesprekken is frequent gevraagd om de snelheid van deze wegen te verlagen naar 60 kilometer per uur. De verlaging van de snelheid is bedoeld ter bevordering van de veiligheid. Daarom hebben we de Gedeputeerde Staten gevraagd om in kaart te brengen op welke provinciale wegen de meeste ongelukken gebeuren, om daar een pilot te starten met een verlaging van de snelheid. De resultaten willen we registreren en analyseren om te ontdekken of dit een effectieve manier is om de veiligheid voor Brabanders op en rondom provinciale wegen te verhogen. Helaas wil de meerderheid van de provinciale staten deze pilot voor het voorkomen van verkeersslachtoffers niet. De Gedeputeerde gaf aan dat deze inrichting en bijbehorende snelheid is gekozen om te zorgen dat het verkeer die weg gebruikt, om andere wegen te ontlasten. Enkele fracties zien liever meer snelheidscontroles op provinciale wegen.

 4. Familiebedrijven in Brabant zijn waardevol en verdienen ondersteuning van het Brabants bestuur
  Brabantse familiebedrijven zorgen voor veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid in onze provincie. Familiebedrijven zijn gericht op duurzaamheid, continuïteit en langetermijndenken. Familiebedrijven zijn sterk waarde-gedreven en kennen een grote betrokkenheid bij en van personeel. We hebben een motie ingediend ter ondersteuning van familiebedrijven. Hierin verzochten we de Gedeputeerden te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan om als provinciale overheid familiebedrijven te ondersteunen, zoals in Zeeland ook gebeurt. Helaas kon de meerderheid zich hier niet in vinden.

 5. Vrijwilligers in Brabant zijn onmisbaar en verdienen erkenning en waardering van Brabants bestuur
  De samenleving draait op vrijwilligers. Vrijwilligers zijn mensen die hun (vrije) tijd inruilen voor werk in het belang van de samenleving. ChristenUnie-SGP erkent de waarde van vrijwilligers en vindt dat erkenning en waardering van vrijwilligers niet alleen een opgave is van onze samenleving, maar ook van het Brabantse bestuur. Het coalitieakkoord spreekt dit niet uit, ondanks dat vele tienduizenden vrijwilligers zich inzetten voor onze provincie. We verzochten in onze motie om met een overzicht te komen van de mate waarin vrijwilligers een bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen én om met een voorstel te komen om de erkenning en waardering voor vrijwilligers te vergroten. De meerderheid van de Provinciale Staten wilde deze motie niet steunen.

 6. Maak het Openbaar Vervoer toegankelijk voor Brabanders met bescheiden financiële bestedingsruimte
  De ChristenUnie-SGP ziet dat voor veel mensen het gebruik van het openbaar vervoer geen vrije keuze is, maar de enige mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. We willen dat de prijs van een buskaartje geen belemmering (meer) vormt. Dit past bij een van de taken van de provincie. Daarom hebben we een motie ingediend die verzoekt om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om mensen die een bescheiden financiële bestedingsruimte hebben (bijv. ouderen, bijstandsgerechtigden, minimumloners en mensen met een lichamelijke beperking) in de daluren gratis te laten reizen met het (Provinciaal) Openbaar Vervoer. We willen weten wat de kosten hiervoor zullen zijn en hoeveel mensen hier gebruik van zouden maken. Jammer genoeg kon de meerderheid zich hier niet in vinden.

 7. Verbeter de gezondheid van Brabanders door energiearmoede aan te pakken
  We hebben een motie ingediend om de gezondheidskloof te verkleinen die mede veroorzaakt wordt door energiearmoede. We spreken van energiearmoede wanneer er moeilijkheden zijn om de energierekening te betalen. De verwachting is dat energiearmoede zal toenemen, vanwege de stijging in de kosten voor energie. We zien dat mensen die niet in hun eerste energiebehoefte kunnen voorzien ook geen (financiële en creatieve) ruimte hebben om bezig te zijn met en na te denken over het verbeteren van hun gezondheid. Kortom, energiearmoede zal de gezondheid van Brabantse inwoners niet bevorderen. Tegelijkertijd wil de provincie Noord-Brabant zich inzetten voor gezondheidswinst voor de Brabantse inwoners. Vanwege de relatie tussen energiearmoede en gezondheid heeft ChristenUnie-SGP gevraagd om een integraal plan voor het lokaliseren, bespreekbaar maken en aanpakken van energiearmoede als onderdeel van de grotere gezondheidsproblematiek. Helaas kon dit plan voor gezondheidswinst niet rekenen op de steun van de meerderheid.

 8. Ondersteun de Brabantse voedselbanken en behaal de provinciale duurzaamheidsambitie: een win-win situatie
  De ChristenUnie-SGP vindt het belangrijk dat de Brabantse voedselbanken blijven bestaan voor Brabanders die hierbij gebaat zijn. We zien dat de voedselbanken voor verschillende uitdagingen staan. Een van de uitdagingen is die van een forse stijging van energielasten. Verduurzaming van voedselbanken kunnen de energielasten substantieel verlagen. Hier vinden de ambities van de provincie Brabant en de uitdaging van de voedselbanken elkaar. Daarom verzoeken we de Gedeputeerde Staten om met een voorstel te komen voor een subsidieregeling voor de verduurzaming van de Brabantse voedselbanken. De bedoeling is dat de Brabantse voedselbanken een steun in de rug krijgen bij het verduurzamen van hun panden, zodat Brabantse voedselbanken niet gebukt gaan onder hoge energierekeningen en dreigen te sluiten. Tegelijkertijd geven we invulling aan de ambitie van de provincie om 100% duurzame energie te gebruiken. Een win-win situatie. Helaas dacht de meerderheid van de Provinciale Staten daar anders over.

 9. Bevorder voorzieningen en leefbaarheid in Brabantse dorpen en kleine kernen
  De ChristenUnie-SGP heeft geconstateerd dat de focus bij beleid vooral ligt bij steden en stedelijke transformaties. Hiermee staan dorpen en kleine kernen onder druk. We hebben ook geconstateerd dat er een groot verschil is ontstaan tussen de bereikbaarheid van dorpen en stedelijk gebied. Het verbeteren van de bereikbaarheid zal ten goede komen aan het in stand houden van voorzieningen in dorpen en kleine kernen. We zien dat de provincie Gelderland positieve resultaten haalt uit een subsidieregeling ‘Dorpendeals’. Gedreven door deze observaties hebben we de Gedeputeerde Staten gevraagd met een voorstel te komen voor een subsidieregeling vergelijkbaar met de regeling in Gelderland. In deze regeling willen wij dat er financiën beschikbaar gesteld worden aan lokale initiatieven, ter bevordering van de voorzieningen en leefbaarheid in dorpen en kleine kernen. De meerderheid van de Provinciale Staten kon dit niet steunen.

 10. Zorg voor voldoende geschikte woningen voor ouderen in de kleine kernen
  Ook in de kleine kernen is er behoefte aan voldoende geschikte woningen voor ouderen. De vraag naar geschikte woningen voor ouderen zal toenemen doordat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Dit is ook van toepassing in de kleine kernen. We hebben inzicht nodig in deze vraag. Anders lopen we het risico dat er onvoldoende geschikte woningen worden gerealiseerd. Het inzichtelijk maken is in lijn met de doelstelling van de Gedeputeerde Staten om vraaggericht te werken aan het realiseren van voldoende woningen. Daarom hebben we gevraagd om onderzoek te doen om de vraag naar geschikte woningen voor ouderen in de kleine kernen inzichtelijk te maken. Helaas wil de meerderheid van de Provinciale Staten dit onderzoek voor ouderen in kleine kernen niet.

 11. Brabantse ouderen verdienen passende woonvormen in vertrouwde omgeving, waar ze gezond oud kunnen worden
  De ChristenUnie-SGP ziet dat ouderen in Brabant steeds vaker tussen wal en schip vallen: ze redden het thuis niet meer en kunnen (nog) niet terecht in een verpleeghuis. De ChristenUnie-SGP vindt dat er in ieder deel van onze provincie genoeg passende kleinschalige woonvormen voor ouderen beschikbaar moet komen, zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving gezond oud kunnen worden. Daarom hebben wij de Gedeputeerde Staten gevraagd om zich maximaal in te spannen om passende kleinschalige woonvormen voor ouderen in onze provincie te realiseren. We zijn verheugd te kunnen mededelen dat de meerderheid van de Provinciale Staten dit ook wil en onze motie is aangenomen! We verwachten uiterlijk in de zomer van 2023 terugkoppeling van de Gedeputeerde Staten.

 

« Terug