Een nieuw élan voor Brabant!

donderdag 11 januari 2007 19:53

Speech, gehouden door lijsttrekker Hermen Vreugdenhil, tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma op 11 januari jl.

Beste politieke vrienden,


We staan aan de vooravond van alwéér verkiezingen. Verkiezingen voor de provinciale staten van Brabant dit keer. We staan inmiddels na de gemeenteraad- en landelijke verkiezing ook in een ander politiek landschap. De koers wordt verlegd naar een meer sociale samenleving, waarin weer wordt gesproken over de normen en waarden van waaruit wij samenleven. Waarin de zorg voor het milieu van sluitpost tot belangrijk aandachtspunt is geworden. Een samenleving met nieuw elan.

En ook economisch staan we er weer beter voor. Ook in Brabant profiteren we van de economische groei. Neemt het aantal werklozen af en is er weer ruimte om te investeren.
In dit verschuivende landschap hebben onze partijen, ChristenUnie en SGP zich als een rots in de branding getoond. Voor velen ook een toevluchtsoord getuige de forse groei van de ChristenUnie. Partijen die mensen aanspreken door te staan voor hun ideeën. Gefundeerd op de Bijbel, en dit ook uitdragen in een heldere en principiële stijl van politiek bedrijven.
Het is goed om te zien dat steeds meer mensen ontdekken dat wij vanuit dit fundament niet een partij zijn als vele anderen. Dat wij iets hebben wat ons onderscheidend én relevant maakt. Een Christelijk sociale visie op een gezonde samenleving.

En dat onderscheid is heel mooi in ons verkiezingsprogramma weergegeven. Een programma van waaruit we de komende vier jaar mogen werken met de rijke mogelijkheden die Brabant en de Brabanders biedt om te leven en te werken, rijk aan ontplooiingsmogelijkheden, rijk aan financiële middelen. Maar wij verliezen niet de kwetsbaarheid van Brabant en de Brabanders uit het oog. Wij blijven opkomen voor het kwetsbare, de kwetsbare groepen in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en ouderen. Wij blijven opkomen voor het milieu.

Vrienden,
Wij willen werken aan een waardevol Brabant, met een groeiende economie, maar ook aan de versterking van natuur en landschap en aan de realisering van gestelde duurzaamheidsdoelen, en daar mag best een tandje bij. Zo stellen wij voor om het volledige Essent dividend te investeren in duurzaamheidsdoelen als opwekken van duurzame energie en goedkoper OV
Maar we willen ook werken aan een waardenvolle samenleving. Een samenleving die gekenmerkt wordt door onderlinge verbondenheid. Waar ruimte is om voor elkaar te zorgen. Met elkaar te leven. Samen te werken aan een welvaart die duurzaam is, zodat we een Brabant achterlaten dat onze kinderen niet minder maar meer mogelijkheden biedt.

Als we de balans opmaken van de afgelopen jaren is er veel gebeurd in Brabant. De uitwerkingsplannen voor de reconstructie zijn gereed. Met het provinciaal verkeers- en vervoersplan zijn de lijnen uitgezet voor een bereikbaar Brabant. Er is hard gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. De gemeenten zijn weer aan bouwen toegekomen. De financiële positie van de provincie is rooskleurig en het normen en waarden debat is door ChristenUnie-SGP ook in Brabant op de agenda geplaatst.
Er is in de afgelopen periode veel bereikt en tóch kan Brabant wel wat nieuw elan gebruiken. Misschien wel júist nu. Het is nu niet de tijd om de vruchten te plukken maar om te investeren. We moeten nu investeren in een waardevol Brabant.

Een nieuw elan voor Brabant begint bij een goed en transparant provinciebestuur. Een bestuur met een frisse en heldere visie op de toekomst van Brabant met een duidelijke afbakening van taken en bevoegdheden. De provincie moet kritisch zijn op uitbreidingen van het takenpakket. Schep geen verwachtingen die je niet waar kunt maken.

Een nieuw elan vraagt om een provinciebestuur dat haar taken integer uitvoert maar óók faciliterend en coördinerend wil zijn. Die als sterk middenbestuur oog heeft voor de versterking van gemeenten. Faciliteren betekent ook dat je soms niet zelf moet willen scoren maar de infrastructuur creëert en middelen vrijmaakt om gemeenten en maatschappelijke instellingen te laten scoren. Breng het adagium in de praktijk: Wat lokaal kan ook lokaal doen. En dan sta je als provincie niet altijd in de spotlights. Dan moet je ook wel eens zaaien waar anderen oogsten.

In een nieuw Brabants elan neemt de aandacht voor gezins- en jongerenbeleid een prominente plaats in. Wat is er nou effectiever dan rechtstreeks te investeren in gezinnen en jongeren. Het gezin als veilige haven. Als uitvalsbasis en terugvalbasis bij de zelfontplooiing van jongeren. Wie de jeugd heeft heeft immers de toekomst. Maar soms redden ouders het ook niet alleen en is er voor de opvoeding professionele hulp nodig. Is de draagkracht van de ouders kleiner dan de draaglast van de opvoeding. Juist dan komt het er op aan of provincie en gemeenten het vangnet voor de zwakkeren kunnen zijn. Dat die extra zorg tijdig en dichtbij geboden worden. Dat wachtlijsten geen belemmering vormen.

Maar een provincie met elan concentreert zich niet alleen op de acute zorg maar participeert en investeert volop in de hele keten. Er is ambitie, bestuurlijke prioriteit, visie en samenwerking nodig voor een sluitende aanpak in de jeugdhulpverlening . Laten we hier in de komende jaren op doorpakken.

Omdat jeugdproblemen vaak gezinsproblemen zijn pleiten wij voor een aanpak in samenhang.  Stel kind en gezin altijd centraal bij het nemen van maatregelen. Wij willen dat de provincie fors inzet op het opzetten van Centra voor jeugd en gezin, op gezinscoaching en, in navolging van de provincie Limburg, op het oprichten van een provinciaal Informatie- en Adviespunt Scheiding. Laten we in de komende jaren werken aan het herstel van het gezin als hoeksteen voor de samenleving !

In een nieuw Brabants elan mag de vitalisering van het platteland niet ontbreken. Brabant heeft een schitterend platteland en Brabanders zijn trots op hun plattelandscultuur. Maar een vitaal platteland is een platteland met voldoende voorzieningen, kleinschalige economische bedrijvigheid en bovenal een bloeiende agrarische sector. Hier zijn de afgelopen jaren echter grote gaten gevallen. De agrarische sector staat steeds meer onder druk. Het voorzieningenniveau daalt in rap tempo en de echte plattelandscultuur verdwijnt steeds vaker. Als belangrijke economische en sociale peiler moet de land- en tuinbouw haar volwaardige plaats behouden en zich duurzaam kunnen doorontwikkelen.. De provincie zal in de komende periode fors moeten inzetten om de agrarische sector een duurzaam perspectief te bieden. En daarbij moet de focus niet gelegd worden bij de grote, haast industriële bedrijven. Juist de gezinsbedrijven die zo een belangrijk aandeel vormen in de openheid en herkenbaarheid van het landschap moeten ondersteund worden. De betekent investeren in biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer.

En bij nieuw elan denk ik niet in de minste plaats aan de hernieuwde aandacht voor ecologie en duurzame energie. We zullen in Brabant strategische keuzes moeten maken voor een duurzame samenleving. Een evenwicht  nastreven tussen economie en ecologie. Tussen eerlijk ondernemerschap en verantwoord rentmeesterschap. Duurzame welvaart vraagt om zorg voor mens én schepping. Asfalt mag het niet winnen van groen. Water en lucht moeten nog veel schoner. Immers: van een gezonde economie kun je alleen maar spreken als het milieu er niet onder leidt. Dat betekent dat de beleidskeuzes bij de ruimtelijke inrichting en bij de aanleg van infrastructuur vanuit een goed rentmeesterschap moeten worden afgewogen. Vanuit respect voor de schepping. De Ecologische Hoofd Structuur vormt voor ons een belangrijke leidraad bij ruimtelijke beslissingen. We willen investeren in vervoer over water en in de kwaliteit van het openbaar vervoer.
Laten we de komende jaren er hard aan werken om de innovatieve kracht van Brabant en onze duurzaamheidsdoelen in samenhang op te pakken. Laten we tonen dat Brabant een innovatie en kenniscentrum kan zijn met oog voor de toekomst.

En toch zal het echte elan niet zitten in voornoemde thema’s. Echt elan kan enkel voortkomen uit Bijbels perspectief. Uit het perspectief dat Christus ons biedt. En wij mogen vanuit dat perspectief de campagne ingaan. Wij mogen hierbij vertrouwen op God in wiens dienst wij mogen staan. Van Hem mogen wij de zegen verwachten. En vanuit dat perspectief zullen wij ons hard maken voor Brabant en de Brabanders. Dankbaar voor de gegeven rijkdom en met zorg voor het kwetsbare.

Wij gaan voor een waarde(n)vol Brabant! U ook?

Hermen Vreugdenhil
Lijsttrekker ChristenUnie-SGP, provinciale statenverkiezing 2007

« Terug

Archief > 2007 > januari

Geen berichten gevonden