Brabantse Aanpak Stikstof pakt slecht uit voor de natuur

Koeienwoensdag 11 december 2019 22:35

Het voltallige Brabantse college was vrijdag aanwezig bij de presentatie van de Brabantse Aanpak Stikstof (BAS). Het hoofddoel van de aanpak is om op korte termijn onder andere stikstofruimte te verwerven voor duurzame economische ontwikkelingen, de vergunningverlening weer op te starten en een dalende stikstofdepositielijn in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in te zetten.

Voor de veehouderij is een aparte paragraaf opgenomen met specifieke maatregelen. "Dit gezien," zo stelt het college, "het grote aandeel van veehouderij in de stikstofproblematiek." Het toenmalig college heeft in 2017 besloten de transitie naar een duurzame veehouderij te versnellen en verregaande maatregelen te nemen voor de agrarische sector. Met deze versnelde verduurzaming zou de ammoniakemissie vanuit de veehouderij in 2028 gehalveerd moeten zijn. Belangrijke voorwaarde was dat de ammoniakemissiereductie volledig ten goede zou komen aan de natuur. Daarnaast spraken de coalitiepartijen af dat, als de beoogde afname van stikstofdepositie niet behaald werd, er voor de overgebleven bedrijven nogmaals verscherpte maatregelen zouden volgen.

Recent is de Interim Omgevingsverordening (IOV) vastgesteld. Daarin werden veehouders verplicht om vóór 1 januari 2022 een emissiearme stal te realiseren. Met het presenteren van het BAS heeft het college hierin wat ruimte geboden: veehouders hebben nu tot 1 oktober 2022 de tijd. Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter voor de ChristenUnie-SGP, ziet in deze verruiming echter een slimme zet van het college. “Door de eisen uit de IOV 9 maanden later in te laten gaan zit de provincie tot die tijd niet meer vast aan de afspraak om alle emissiereductie volledig ten goede aan de natuur te laten komen. Met het nieuwe stikstofbeleid is ook het voornemen gepresenteerd om bedrijven rondom de stikstofgevoelige natuurgebieden (100-200 bedrijven) op te kopen om ruimte te geven aan duurzame economische ontwikkelingen. Deze emissiereductie gaat dus rechtstreeks naar economische ontwikkelingen in plaats van dat de natuur ontlast wordt. De afgesproken depositieafname zal hierdoor dus nooit worden bereikt. Sterker nog, er komt helemaal geen vermindering van stikstofdepositie. De Brabantse Aanpak Stikstof pakt dus slecht uit voor de natuur. En daar deden we het toch voor?”

« Terug